Nabór na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/1 etatu.

Nabór na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/1 etatu

Zakres obowiązków

Główny Księgowy wykonuje zadania powierzone przez pracodawcę w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polegające zwłaszcza
na zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów
w sposób zapewniający właściwe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

Do zadań Głównego Księgowego należy:

 1. Opracowywanie planu przychodów i kosztów na każdy rok budżetowy, z uwzględnieniem korekt w trakcie roku,
 2. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 4. Sporządzanie doraźnych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych informacji, sprawozdań, analiz, bilansów i zestawień.
 5. Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.
 6. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 7. Prowadzenie na bieżąco ksiąg finansowych.
 8. Opisywanie dowodów księgowych zgodnie z przyjętym planem finansowym.
 9. Dekretowanie i wprowadzanie dokumentów księgowych do odpowiednich programów księgowych.
 10. Kontrola dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym.
 11. Zatwierdzanie do wypłat dokumentów rachunkowych oraz należyte ich przechowywanie.
 1. Terminowe sporządzanie sprawozdania rocznego.
 1. Prowadzenie na bieżąco ksiąg inwentarzowych.
 2. Terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
 3. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji w obowiązujących terminach.
 4. Kontrola prawidłowości i terminowości sporządzania listy płac, zasiłków, rozliczenia składek ZUS i innych potrąceń z listy płac.
 5. Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 6. Rozliczanie środków z ZFŚS.
 7. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez Dyrektora jednostki, należą do kompetencji Głównego Księgowego.
 8. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i rachunkowości.
 9. Znajomość przepisów systemu ochrony zdrowia.
 10. Znajomość przepisów o zamówieniach publicznych,
 11. Znajomość przepisów podatkowych,
 12. Znajomość przepisów ZUS.

Miejsce wykonywania pracy

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek” Nowy Dworek 46, 66-200 Świebodzin

Województwo: lubuskie

Wymagania

Wymagania niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) – zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2022, poz. 1634 z późn. zm.):

 1. Posiada obywatelstwo polskie;
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości, w tym 3 lata
  na stanowisku kierownika działu,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów, posiada wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu.
 1. Preferowane wymagania dodatkowe:
 • posiada znajomość zasad księgowości, planu kont i klasyfikacji oraz zasad gospodarki finansowej jednostek systemu ochrony zdrowia i dyscypliny finansów publicznych,
 • posiada wystarczającą wiedzę i umiejętność do prowadzenia księgowości przy zastosowaniu komputera i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości Symfonia Finanse, Symfonia Środki Trwałe, Symfonia Handel, programu bankowego ibiznes24 oraz biegłą obsługę programów Microsoft Office.
 • posiada znajomość przepisów dotyczących zasad naliczania wynagrodzeń,
 • posiada cechy osobowości takie jak: samodzielność, komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

             Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia umowa o pracę
 • stały grafik (pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00
 • atrakcyjne wynagrodzenie 11 000 tys. brutto + dodatek stażowy do 20%
 • wyjątkowo przyjazną atmosferę w zgranym zespole
 • karta Multisport,
 • ubezpieczenie grupowe

 

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane naszą ofertą pracy zapraszamy
do przesyłania swoich CV drogą mailową: sekretariat@nowydworek.com, kontakt telefoniczny
pod nr 604623744.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Prosimy o składanie CV wraz z dołączoną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Ośrodek dla Osób Uzależnionych Nowy Dworek (zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email