Prawa pacjenta

Każdy pacjent powinien znać swoje prawa i umieć z nich korzystać. Aby ułatwić pacjentom zapoznanie się z przysługującymi im prawami, w 1998 roku powstała Karta Praw Pacjenta – dokument, w którym zostały zebrane zapisy dotyczące praw pacjenta z pięciu wcześniej uchwalonych ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 roku, o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 1995 roku, o zawodzie lekarza z 1996 roku, o zawodzie pielęgniarki i położnej z 1996 roku oraz z Konstytucji RP.

Zgodnie z zapisami Karty pacjent w szczególności ma prawo do:

 • udostępnienia mu Karty Praw Pacjenta,
 • udzielania mu świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,
 • pełnej informacji o swoim stanie zdrowia i o stosowanych przez lekarza metodach diagnostycznych i leczniczych,
 • wyboru zakładu opieki zdrowotnej,
 • udostępnienia dokumentacji medycznej jemu lub wskazanej przez niego osobie; ponadto zakład opieki zdrowotnej zobowiązany jest udostępnić dokumentację innym zakładom opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 • odmowy lub wyrażenia zgody na udzielanie mu określonych świadczeń zdrowotnych,
 • intymności i poszanowania godności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • opieki pielęgnacyjnej ze strony osoby bliskiej,
 • korzystania ze świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie zagrożenia zdrowia i życia,
 • zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej i zachowania tajemnicy o stanie zdrowia,
 • umierania w spokoju i godności,
 • opieki duszpasterskiej.

Jeżeli pacjent uważa, że jego prawa są w jakiś sposób ograniczane lub łamane przez personel placówki ochrony zdrowia (lekarza, pielęgniarkę czy rejestratorkę), może złożyć skargę u bezpośredniego przełożonego tego pracownika. jeżeli ubezpieczony nadal jest niezadowolony, powinien zwrócić się o pomoc do Rzecznika Narodowego Funduszu Zdrowia.

W NFZ jest powołana osoba pełniąca funkcję Rzecznika Praw Pacjenta. Do jej obowiązków i zadań należy czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w placówkach ochrony zdrowia, a w szczególności:

 • przyjmowanie skarg pacjentów na działalność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, z którymi NFZ podpisał kontrakty na wykonywanie usług medycznych,
 • podejmowanie w imieniu składającego skargę działań interwencyjnych u świadczeniodawców,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów,
 • wskazywanie pacjentowi trybu postępowania w przypadku naruszenia jego praw.

Z Rzecznikiem Praw Pacjenta można skontaktować się telefonicznie, osobiście bądź listownie. Kiedy wymaga tego sytuacja, rzecznicy interweniują niezwłocznie po złożeniu skargi i bardzo często ich interwencje odnoszą pozytywny skutek.

Jeśli pacjent uzna, że Rzecznik Praw Pacjenta nie wywiązał się w pełni z nałożonych na niego obowiązków, lub jeśli uważa, że NFZ ogranicza bądź łamie jego prawa jako pacjenta, może zgłosić skargę do dyrektora NFZ lub do Komisji Skarg i Wniosków Rady NFZ.

Karta praw pacjenta można znaleźć >>TUTAJ<<

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email
1 941 odwiedzin