Władze ośrodka

 • mgr Agnieszka Góras – Dyrektor
 • lek. Zbigniew Kędracki – Zastępca Dyrektora, ds. lecznictwa, specjalista psychiatra
 • mgr Ewa Kulasek – Główny księgowy
 • Iwona Nahajowska – Pielęgniarka oddziałowa

 

Na czele Ośrodka stoi Dyrektor Agnieszka Góras która kieruje jego działalnością i jest odpowiedzialna za realizację statutowych zadań oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej.

Dyrektor podejmuje samodzielne decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za decyzje dotyczące jego funkcjonowania.
Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje dyrektor ds. lecznictwa.
Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje właściwy organ Województwa Lubuskiego.
Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Lubuskiego.
Dyrektor Ośrodka wykonuje zadania przy pomocy zastępcy tj. dyrektora ds. lecznictwa lekarza specjalisty psychiatry Zbigniewa Kędrackiego, kierownika zespołu komórek w Dziale podstawowym, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych Działu administracyjnego.

Organem inicjującym i opiniodawczym właściwego organu Województwa Lubuskiego jest rada społeczna, zwana dalej „Radą”. Rada jest organem doradczym dyrektora Ośrodka. Rada jest powoływana i odwoływana przez właściwy organ Województwa Lubuskiego. Rada składa się z czterech osób.
Przewodniczącym Rady jest Marszałek Województwa Lubuskiego lub osoba przez niego wyznaczona.
Kadencja Rady trwa cztery lata. Po upływie kadencji Rada działa do czasu powołania nowej rady społecznej. Rada przedstawia właściwemu organowi Województwa Lubuskiego wnioski i opinie w sprawach:

 • zmiany lub rozwiązanie umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
 • zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 • związanych z przekształceniem lub likwidacją Ośrodka, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 • przyznawania dyrektorowi Ośrodka nagród,
 • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z dyrektorem Ośrodka.

Rada uchwala statut i zmiany w statucie oraz przekłada je do zatwierdzenia właściwemu organowi Województwa Lubuskiego. Rada przedstawia dyrektorowi Ośrodka wnioski i opinie w sprawach:

 • planu finansowego i inwestycyjnego,
 • rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
 • kredytów bankowych lub dotacji,
 • podziału zysku.

Rada uchwala regulamin swojej działalności oraz przedkłada go do zatwierdzenia właściwemu organowi Województwa Lubuskiego. Rada zatwierdza regulamin porządkowy Ośrodka.
Rada dokonuje okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. Rada przedstawia wnioski organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada wykonuje swoje zadania.
Rada wykonuje inne zadania określone w ustawie i statucie Ośrodka. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb jej pracy i podejmowania uchwał określa regulamin.Od uchwał Rady dyrektorowi Ośrodka przysługuje odwołanie do właściwego organu Województwa Lubuskiego.

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email
4 962 odwiedzin