Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Stosownie do obowiązujących przepisów prawa każdy obywatel ma prawo wglądu do dokumentów powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworku  a w szczególności: zarządzeń , regulaminów, instrukcji, , komunikatów, uchwał Rady Społecznej ,protokołów .

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
1. ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. wyłożenia, wywieszenia informacji w Ośrodku w miejscu ogólnie dostępnym,
4. udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).

W szczególności Ośrodek jest obowiązany do informowania o:
• swoim statusie prawnym, przedmiocie działalności, organizacji, kompetencjach, majątku, strukturze własnościowej, osobach sprawujących w nim funkcje i ich kompetencjach;
• sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, naborze kandydatów na wolne stanowiska;
• prowadzonej polityce, programach w zakresie realizacji zadań publicznych,

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email
2 530 odwiedzin