Dostęp do informacji nieudostępnianej w BIP

Dostęp do informacji nieudostępnianej w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, należy powiadomić o powodach opóźnienia i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje SPSNPCH nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie.
W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie takiej decyzji zawiera także dane (imiona, nazwiska i funkcje) osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania i oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra których (prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej.

Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworku poniesie dodatkowe koszty, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Należy wówczas w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty; udostępnienie informacji następuje wówczas w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą, faksem lub złożyć w Sekretariacie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworku

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., tekst : Dz.U. nr 112, poz. 1198 wraz z późn. zmianami

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego – jednolity
tekst: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 wraz z późn. zmianami

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email
1 734 odwiedzin