Rejestry

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach
oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

 • Rejestr usług medycznych
 • Rejestr skarg
 • Rejestr zarządzeń dyrektora SP ZOZ
 • Książka skarg i wniosków
 • Archiwum Szpitala
 • Rejestr faktur
 • Rejestr zakładowego planu kont wg polityki księgowości
 • Rejestr umów
 • Rejestr prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne
 • Rejestr złożonych zamówień
 • Rejestr Umów zatrudnienia i umów o pracę
 • Ewidencja pracowników Szpitala
 • Rejestr emerytów i rencistów
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu

Rejestry prowadzone są zgodnie z przepisami prawa oraz przepisami wewnątrzzakładowymi Szpitala.

Udostępnianie dokumentacji odbywa się na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 maja 2011r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U.2011 Nr 123, poz. 698 z późn. zm.);
2. Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
3. Rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010r. (Dz.U. Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.);
4. Rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowego sposobu postepowania z dokumentacją elektroniczną (Dz.U. 2006 Nr 206, poz. 1518);
Zakończona dokumentacja indywidualna wewnętrzna oraz zakończona dokumentacja zbiorcza wewnętrzna jest przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email
2 348 odwiedzin