Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny –

Klauzula RODO

.

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, udostępniamy poniższą klauzule informacyjną.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek, Nowy Dworek 46, 66-200 Świebodzin
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod adresem sekretariat@nowydworek.com
 3. Dane osobowe są zbierane w celu działalności leczniczej w tym udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia, przechowywania i udostępniania wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia (podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. H RODO)
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 6. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Na podstawie ustawy o zapobieganiu  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. 2005 Nr 179 poz. 1485.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1-12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmioty przetwarzające (świadczenia usług transportu, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, konsultacji medycznych, zlecenia badań i usług medycznych).
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 3. a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 4. b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email