Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej (wyciągu, odpisu lub kopii). W tym celu należy:

1. Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej – Nowy Dworek 46, 66-200 Świebodzin , dział Ruchu Chorych

2. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem,  W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala.

Za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości 0,69 zł za każdą stronę,

Miejsce złożenia dokumentów:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworku,
Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze rozstrzygnięcia.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej, wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Podstawa prawna:

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. ( Dz.U. 2016 poz. 186 ze zm.)

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2016 poz. 1764).

Szczegółowe informacje:

Sekcji obsługi pacjentów i dokumentacji medycznej
tel. (68) 38 110 91

 

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email
1 892 odwiedzin